Domneåns Kraftstationer i Bankeryd

De 3 st stationerna Klerebo, Hulebo och Aledal får sitt drivvatten från Domneån. Ån bildar gräns mellan Småland och Västra Götaland vars källa är Dumme Mosse. Vattnet regleras i Risbrodammen och Klerebodammen för att få en så jämn vattentillgång som möjligt  till kraftverken.
Vattengenomföringen  vid maximal drift är 1000l/s men bästa verkningsgrad erhålls vid 800 l/s. Skillnaderna i effekt på stationerna beror på olika fallhöjd.
Kraftverken tillhör gruppen kristidstationer som byggdes under och efter första världskriget då ökad efterfrågan på el och höga fotogenpriser gjorde vattenkraftsproducerad elektrisk ström lönsam.
 
   

Klerebodammen.
 Tub till Klerebo Kraftverk

 

Damm och tub till Hulebo Kraftverk

 

Aledals damm


 

                                                           Klerebo

Effekt 0,11MW
Fallhöjd 13 m
1 st Francisturbin

Stationen byggd 1919 av Jönköpings Mekaniska Werkstad. för kommande  industrietableringar. Krisåren på 20-talet satte stopp för detta och stationen tillföll fordringsägaren banken. Banken överförde kraftverket till Domneåns Kraft AB som i sin tur införlivadesi Vattenfall. Hökensås Kraft förvärvade Klerebo 1986 och stationen moderniserades1987.


Maskinrummet
 

     
 

Maskinrummets verktygsuppsättning

 

Gamla instrumenttavlan

     
 

Kontoret

   
     

                                                           Hulebo

Effekt 0,5 MW
Fallhöjd 69,5 m
2 st francisturbiner á 250 kW

JMW, byggår 1919.Domneåns Kraftaktiebolags  forna slagskepp som försåg trakten med elektrisk ström.Här arbetade ett flertal personer.Under nödåren i början av 1920-talet fanns det inte avsättning för all el som här producerades.Automatiserades 1998.


Maskinrummets turbiner och generatorer
 
 

Gamla instrumenttavlan

 

                                                               Nya instrumenttavlan

     

 

                                                               Aledal

Effekt 0,04 MW
Fallhöjd 7 m
2 st Francisturbiner

Minsta och nedersta av  Domneåns 3 st kraftstationer i Bankeryd. Delvis moderniserad med en ny generator på 15 kW.
Gamla generatorn 25 kW

För att erhålla jämn gång av maskineriet erfordras regelbunden rensning av gallret

Nya generatorn och turbin med varvtalsreglering

Gamla generatorn förmagnetiseras med
 tillhörande likströmsgenerator

     
   
 

Instrumenttavlan